Pyrolýza, moderní způsob likvidace odpadů

Pyrolýza se řadí mezi termické procesy. V praxi to znamená, že se na odpad působí teplotou vyšší, než je jeho chemická stabilita. Výsledkem je plynná, kapalná nebo tuhá verze daného produktu, kterou lze využít k dalšímu zpracování či výrobě elektrické a tepelné energie. Pyrolýza na zpracování odpadů většinou probíhá v rotační peci, která je vytápěná zevně spalinami vzniklými v termoreaktoru.

Pyrolýza je termický proces, který působením tepla rozkládá organické látky bez přístupu kyslíku.

Ekologická likvidace pneumatik?

Řešením je pyrolýza! Jak jste se již dozvěděli z článku o recyklaci pneumatik, jejich množství každý rok stoupá, a proto je nutné tuto situaci řešit. Pneumatiky jsou nerozpustné a biologicky nerozpustitelné, proto je jejich recyklace velmi složitá a nákladná (pouze 20 % pneumatik se recykluje, zbytek zůstává na skládkách). Tímto problémem se zabývá společnost Orinea, která testovala pyrolýzu pneumatik. Závěr byl takový, pyrolýza je vhodnou metodou, jak využít energetický potenciál z odpadu.

Jaké další odpady se hodí pro pyrolýzní zpracování?

  • Kaly vznikající z praní a čištění odpadních vod, ze septiků nebo domácích čističek odpadních vod.
  • Nebezpečné kaly z nádrží na ropné látky, kaly z barev a laků s organickými rozpouštědly.
  • Oleje, pneumatiky, tříděný komunální odpad.

Jak nakládat s produkty, které vzniknou díky pyrolýze

Jak už jsme řekli, výsledkem pyrolýzy pneumatik je olej. Ten se může využívat jako LTO. Lze tak předejít jejich nákladné výrobě. Uhlíkové saze z pneumatik se dají zpracovat na aktivní uhlí a dále použít jako náplň do filtrů na filtraci znečištěné vody a vzduchu.

Další metoda, tzv. rychlá pyrolýza, mění biomasu na produkty vyšší energetické úrovně, tedy plyny, kapaliny či tuhé látky. Primárně je vyroben bioolej, který ovšem obsahuje vodu. Je tedy nutné předsoušení biomasy. Bioolej následně slouží jako palivo.

Pyrolýza je opravdu potřeba. Skládky totiž praskají ve švech. Přesvědčíme vás v našem článku o spalovnách odpadu.